Category: Culture & Education
Principal Architect: Liu Xiaodu

Client: Longgang Urban Management Bureau

Principle Architect: Liu Xiaodu
Project General Manager: Yao Xiaowei
Project Architect: Milutin Cerovic
Project Manager: Liao Mengjun
Team: Shen Chen, Zhang Yingyuan, Zhang Chaoxian, Sun Yanhua, Liu Kan (Architecture Design) | Zhong Gang, Chen Xiaoyu, Yang Mengli (Urban + Landscape Design) | Wang Lan (Internship)

The 1st Place of the International Competition
Architect: URBANUS(www.urbanus.com.cn
Location: Bantian, Longgang District, Shenzhen
Design: 2017-2018
Urban Design Area: 10.2ha
Site Area: 4.86ha
Grand Theater Site Area: 21,866 m2 Floor Area: 81,955 m2
Science and Technology Museum Site Area: 15,540 m2 Floor Area: 56,000 m2