Category: Landscape
Principal Architect: Liu Xiaodu

North Green Belt Landscape Cluster Design Management | Project General Manager: Li Yali | Project Manager: Lin Ting, Liu Xiangyi
05-01、05-02 Area Landscape Design | Project Manager: Liu Xiangyi , Lin Ting | Project Architect: Yu Xiaolan, Sun Wenwen | Team: Tang Weijun, Li Congyi, Liu Kan, Wang Jin, Zhang Xuejuan | Yao Yongmei, Wei Zhijiao(Technical Director) | Lai Yunqi (Internship)

Client: Vanke Real Estate Co., Ltd.
Location: Shenzhen

North Green Belt:
Design: 2013-2016
Construction: 2014-
Site Area: about 90483㎡
Floor Area: about 58860㎡

05-01、05-02 Area Landscape Design:
Design: 2013-2016
Construction: 2015-2017
Site Area: 37,017㎡
Landscape Area: 29,102㎡

Collaborator: Shenzhen Origin Landscape Company (LDI)
NODE, FCHA, Huayi Designing Consultants Ltd., URBANERGY, TLP (Architecture)