Category: Renovation, Construction
Principal Architect: Meng Yan

Project General Manager: Li Yali
Project managers: Weng Hua, Wei Zhihuan
Project Team:
Architecture | Yue Ran, Zhang Chaoxian, Li Xiang, You Donghe, Yuen Chi Wai, Zhang Yingyuan, Song Baolin
Landscape | Zhang Xuejuan, Gao Yufeng, Tang Weijun
Interns | Chen Zhuolin, Yuan Ruizhe, Xu Zebing, Wu Xiaopeng, Wang Yutong

Time: 2018.12-
Project Location: Lujiang Town, Longyang District, Baoshan City, Yunnan Province
Total Site Area: 116,630㎡
Category: planning, architecture, landscape
Collaborators: H & J International (Structural Design)
China Building Design Consultants (LDI)