Category: Exhibition
Principal Architect: Wang Hui

Design Team: Wang Jingfei, Zhu Rongtao (Intern), Sun Yuqing (Intern), Li Xiaoye

 

Info about the exhibition:

The Art of Memory
Exhibition period: 2021.9.29 -2021.11.11
Venue: OCAT, Shenzhen
Site Area: 960㎡

The Memory Palace
Exhibition period: 2021.9.29 -2021.11.21
Venue: Hua Art Museum, Shenzhen
Site Area: 1640㎡

Exhibition Director: Fang Yiling
Curators: Hu Bin, Fan Baiding, Guo Weiqi, Fang Libi
Graphic Design: Wang Xu

Photographer: Zeng Tianpei