Category: Culture & Education
Principal Architect: Meng Yan

 

Principal Architects: Meng Yan, Wen Ting

Competition (Pre-qualification) Team: Sun Pengcheng, Huang Jiahong, Zhang Chaoxian
Competition Team: Huang Jiahong, Zhang Chaoxian, Zeng Yi, Yu Shiyao, Zhu Hongrui, Liao Guotong, Weng Hua, Zhou Yuerong, Gao Yunrui, Song Baolin, Sun Jiawei, Chen Jing | Gong Yidan (Community Building) | Ma Xiying, Pu Jinyan (landscape) | Chen Yining, Zhang Hui, Zhang Xinyu (Internship)

Building Design Development:
Project General Manager: Zhang Haijun
Project Manager: Zeng Yi
Team: Zhu Hongrui, Gao Yunrui, Chen Jing, Dong Wenhan | Yao Xiaowei (Technical Director) | Zhang Xuejuan, Pu Jinyan, Wang Tingxin (Landscape) | Deng Tingfang, Lin Yanyu, He Jiamin (Interior) | Liao Fuhua, Xu Zhihao (Internship) | Gong Yidan, Coming Home Enterprises & Xiangtian Chuangwen (Community Building)

Client: Public Works Bureau of Longgang District, Shenzhen
Location: Wulian Community, Longgang District, Shenzhen
Project Period: 2021-
Site Area: 31,567 m²
Floor Area: 73,511 m²
Building Storey: 5 Floors above-ground, 1 Floor underground
Building Height: 24.0m

Collaborators:
Structural Consultant: H&J International
(CD) Structure/ MEP (Construction Document): SZAD
Construction Agency: China Resources Group (Shenzhen)

 

Learn More:

URBANUS wins “Towards A New Campus the Third Action – Hakka School Rebirth” competition for the design of two schools. 2021.10.25