Category: Culture & Education
Principal Architect: Meng Yan

 

Credits and Data:

Client: Public Culture and Sports Development Centre, Futian District Shenzhen
Project Manager: Weng Hua, Liu Zhuo
Project Architect: Milutin Cerovic
Team: Zang Min, Yue Ran, Li Xiang, Chen Shuanyuan | Yao Yongmei, Yao Xiaowei (Technical Director), Wen Ting (Consultant) | Xiao Xiao, Wang Lei (Intern)

Location: Antuo Mountain area, Futian District, Shenzhen
Design: 2018
Site Area: 10,609 ㎡
Floor Area: 65,010 ㎡

Collaborators: H&J International, PC (Structure), JH Theatre Architecture Design Consultant