Principal Architect: Meng Yan

Project Architect: Xu Xiaodong (Architecure Design) | Yu Xiaolan (Landscape Design)
Team: Jiang Qingzhou, Wu Jinbin, Guo Yonghui, Xie Shengfen, Rao Enchen, Stephanie Choi, Silan Yip, Darren Kei, Shen Zhenzhong, Zhang Ying (Architecure Design) | Wang Jin, Wei Zhijiao, Chen Danping (Landscape Design) | Lao Kangyong, Lin Yutao (Internship)

Project Location: Interchange of Shuibei Road and Beili Road North, Luohu District, Shenzhen
Project Period: 2012-2016
Project Status: Completed
Site Area: 7,938 m²
Floor Area: 87,835 m²
FAR: 8.24
Building Levels: 27 Aboveground, 3 Underground
Building Height: 131m
Program: Commercial, Jewelry Manufacturing, Industrial Development, Culture

Client: Shenzhen First Automobile
(LDI) Structure/ MEP (Mechanical, Electrical, and Plumbing): ANET
Photographers: Yang Chaoying, Meng Yan