Principal Architect: Meng Yan

Project General Manager, Project Architect: Zhang Xuejuan 
Team: Dong Wenhan, Gao Yufeng, Guo Zhicheng, Ma Xiying, Mo Xiyao, Sun Sheng, Wen Ting, Yu Yulin, Yu Shiyao, Yue Ran, Zhou Yuerong, Zhang Yingyuan, Zhu Hongrui | Huang Zhaokang (Internship)

 

Client: Binhai Street Office of the People’s Government of Siming District, Xiamen City
Location: Huangcuo, Siming District, Xiamen
Design: 2022-2023
Research Area: 1600 Ha.
Urban Design Area: 236 Ha.
Site Area: 28 Ha.
Research Content: Urban Common Space, Urban Regeneration and Renovation, Urban Village