Category: Exhibition
Principal Architect: Liu Xiaodu, Meng Yan, Wang Hui

Project Location:Guangzhou
Project Time:2005.11

GZT2005-01

GZT2005-02

GZT2005-03

GZT2005-04

GZT2005-06

GZT2005-08