Category: Exhibition
Principal Architect: Liu Xiaodu, Meng Yan, Wang Hui

Project Location:Guangzhou
Project Time:2005.11