Category: Exhibition
Principal Architect: Wang Hui

Design Team: Tian Zhengjun

 

Info about the exhibition:

Exhibition period: 2022.4.17 -2022.5.12
Venue: Hall 1, 8, 9, National Art Museum of China, Beijing
Site Area: 1315㎡

Graphic Design: Guo Meng
Curatorial Team: Shao Xiaofeng, Zhu Jian, Guan Jiamin
Exhibition Implementation: Lingzi, Xie Jiayi

Photographer: UK Studio