Category: Urban Design & Research
Principal Architect: Meng Yan

Project General Manager: Li Yali
Project Directors: Lin Da, Lin Ting
Designers: Travis Bunt, Zhang Tianxin, Nie Zihao, Hu Runze, Bernat Riera, Wang Xianwei, Olga Mladenovic, Mat Staudt, Zhong Haohong, Deng Zhijun, Chen Xiuxing, Chen Jingbo | Su Heng

Project Location: Shenzhen
Project Period: 2013-2014
Site Area: about 38 ha.
Floor Area: 1,330,000㎡

Client:Vanke Real Estate Co., Ltd.
Collaborators:China Architecture Design & Research Group, China Academy of Urban Planing & Design

\Url-mainframeprojects1321_Vanke Liu Xian Dong4_GRAPHICSMLP

b

Liuxiandong UD_03b

Liuxiandong UD_14a

Liuxiandong UD_14b

Liuxiandong UD_16a

Liuxiandong UD_16b

Liuxiandong UD_17a

Liuxiandong UD_17b_Local Internal Loops f

Liuxiandong UD_32 v3_1

Liuxiandong UD_33 meetings