Category: Culture & Education
Principal Architect: Meng Yan

Project General Manager: Weng Hua
Project Manager: Liao Mengjun

Project Architect: Wen Ting (Competition)
Competition (Pre-qualification) Team: Zhang Chaoxian, Zhu Hongrui, Ding Xiao, Mo Xiyao
Competition Team: Liao Mengjun, Zhang Chaoxian, Zhang Jingyi, Zhou Yuerong | Yao Yongmei, Zhou Yalin (Technical Director) | Jia Jinyue, Huang Zhaokang, Peng Lingling (Internship)

Building Design Development:
Project Architect: Liao Mengjun
Team: Zhang Yingyuan, Zhang Chaoxian, Zhang Jingyi, Zhou Yuerong | Yao Yongmei, Zhou Yalin (Technical Director) | Zhang Yupei (Internship)

Client: Public Works Bureau of Nanshan District, Shenzhen
Location: Nanshan District, Shenzhen
Design: 2023-
Site Area: 20,039㎡
Floor Area: 44,522㎡