Category: Culture & Education
Principal Architect: Meng Yan

 

Principal Architect: Meng Yan, Wen Ting

Competition (Pre-qualification) Team: Yu Shiyao, Zhu Hongrui, Ding Xiao, Zhang Yingyuan, Li Rui, Weng Hua, Song Baolin, Zeng Yi | Tang Weijun, Lv Wanxin (Landscape) | Huang Zhaokang (Internship)
Competition Team: Zeng Yi, Zhu Hongrui, Ding Xiao, Song Baolin | Tang Weijun, Mo Xiyao (Landscape) | Li Minggang (Technical Director) | Tan jinying, Huang Zhirun (Internship)

Building Design Development:
Project Manager: Zhang Haijun
Team: Zeng Yi, Li Minggang, Zhu Hongrui, Zhang Yingyuan, Gao Yunrui | Tang Weijun, Lv Wanxin (Landscape) | Lin Yanyu, He Yutong (Interior) | Tan Jinying, Zhang Yuqi, Li lingfei (Internship)

Client: Public Works Bureau of Nanshan District, Shenzhen
Location: Nanshan District, Shenzhen
Design: 2023-
Site Area: 25,454 ㎡
Floor Area: 64,259 ㎡
(LDI) Structure/ MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing): Huayi Design.