Category: Renovation
Principal Architect: Meng Yan

Project Architect: Rao Enchen | Project Manager: Liao Mengjun
Team: Li Xiang, Chen Shuangyuan (Architecture) | Zhang Xuejuan, Yin Shuyu, Li Guanda (Landscape)

 

Client: Nanjing OCT Industrial Development Co., Ltd, Hefei Binhu District Construction and Investment Co., Ltd
Location: Baohe District, Hefei, Anhui
Design: 2019-2020
Site Area: 36,000 m²
Floor Area: 20,000 m²
Building Levels: 3 floors
Building Height: 25.1m
Building Function: Gallery, Service