Category: Landscape
Principal Architect: Wang Hui, Liu Xiaodu

Designer: Tang Doudou

 

Credits:

Project Location: Shenzhen
Project Period: 2000
Project Status: Completed

Client: Shenzhen Planning& Land Resources Bureau
LDI Collaborators: Jiang Hongwei, Liao Exian, Jiang Danling