Baishizhou 5 Villages Urban Regeneration Research

Hubei Old Village Urban Regeneration Research

Preservation & Regeneration of Qianmen East Hutong Area

Huaqiangbei Catic City Urban Design and Shanghai Hotel Renovation

Huaqiangbei 3Dstreet Urban Design

Luohu Study