A本116期内页_页面_058

A本116期内页_页面_059

A本116期内页_页面_060

A本116期内页_页面_061

A本116期内页_页面_062

A本116期内页_页面_063

A本116期内页_页面_064

A本116期内页_页面_065

A本116期内页_页面_066

A本116期内页_页面_067

A本116期内页_页面_068

A本116期内页_页面_069

A本116期内页_页面_070

Learn more:

Preservation & Regeneration of Qianmen East Hutong Area
Urban Cluttered Quads – Caochang Heng Hutong
Quad of Gourd – No.37 Luanqing Hutong